Konstituert fylkesrådmann Tore Berntsen la i dag frem forslag til Årsbudsjett for 2010 og Økonomiplan 2010 til 2013 for fylkeskommunen. Årsbudsjettet har en ramme på vel 1,7 milliarder kroner. I forhold til 2009-budsjettet er rammen over 16 prosent større enn for 2010. Forvaltningsreformen som trår i kraft fra 1.januar 2010 gir fylkeskommunen nye og spennende oppgaver. Disse er en hovedårsak til rammeøkningen. -Oppfølging og utnyttelse av de muligheter som ligger i forvaltningsreformen er et av områdene som er vektlagt fremover. Reformen innebærer at fylkeskommunen blir en betydelig veieier. Vi er opptatt av å sikre veikapitalen og vi satser på økt vedlikehold og investering i fylkesveiene, sier Berntsen som samtidig har ambisjon om at fylkeskommunen skal bli en bedre veieier enn det staten har vært.

Forvaltningsreformen medfører betydelig økte inntekter for fylkeskommunen. Med disse inntektene følger også overførte oppgaver. Fylkeskommunen får, utover økt veiansvar, også utvidet ansvar innen regional forskning og innovasjon, forsterket rolle og oppgaver knyttet til klima og samfunnsplanlegging, myndighet for tildeling av akvakulturtillatelser til oppdrett, arbeid med rekruttering og kompetanseheving innen landbruk, styrking av miljøvern og folkehelsearbeid. Innen utdanning får fylkeskommunen ansvar for å bedre sammenhengen mellom grunnskole og videregående utdanning og ansvar for drift og finansiering av fagskolene. Den nye planloven sees også på som en del av forvaltningsreformen. Den tydeliggjør fylkeskommunens hovedansvar for overordnede planer, regional samhandling og strategier for regional utvikling. Totalt anslås det et behov for økning i personalmessige ressurser på åtte årsverk.

-Årsbudsjettet for øvrig gir rom for en videreføring av driftsnivået i 2009, men det gir ikke mulighet

kkg skisse
Nybygget på Kristiansand katedralskole Gimle skal fullføres i 2010.
for styrking av dagens aktivitet. Alle driftsområder er kompensert med minimum den lønns- og prisvekst som ligger i statsbudsjettet. Vi satser på å opprettholde nivå og kvalitet i videregående opplæring. Videre legges det opp til økonomisk balanse i kollektivtrafikken. Fylkeskommunen skal opprettholde god kvalitet på tannhelsetilbudet, sier Tore Berntsen.

-I budsjett følger vi opp fylkestingets ønske om å benytte minst det som overføres i statsbudsjettet til satsing på drift og investeringer på fylkesveier. Ellers er det nå, etter at det store byggeprosjektet på Tangen videregående skole er fullført, nybygget på Kristiansand katedralskole Gimle som skal fullføres i 2010. Det har en investeringsramme på 82,5 millioner kroner og skal stå klart til skolestart i august, sier Tore Berntsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2009 | Skriv ut siden