Sett i forhold til landsgjennomsnittet, har Vest-Agder en høyere andel sysselsatte i industrien og en lavere andel innen forretningsmessig tjenesteyting og primærnæring. Industrien har tradisjonelt vært svært viktig for sysselsetting og verdiskaping i fylket. En betydelig andel av denne industrien opererer på et internasjonalt og konkurranseintensivt marked som er konjunkturavhengig.

De siste tre til fire årene, har industrien i fylket hatt stor ordreinngang til gode priser, noe som har gitt en svært positiv utvikling, både målt i antall sysselsatte og i bedriftenes resultater. Industrien sørger for at regionen har landets største eksport per innbygger.

av admin, publisert 4. november 2009 | Skriv ut siden