Politikerne i fylkeskommunen og Søgne kommune får nå til behandling et forslag til samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og kommunen. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø var første instans for den fylkespolitiske behandlingen som ender med et vedtak i fylkestinget 15. desember. Hovedutvalget støttet forslaget til avtale. Avtalen vil gjelde for perioden 2009 til 2013. De prosjekter som er tatt opp i avtalen vil bli prioritert fra fylkeskommunens side. Det opprettes en prosjektgruppe for oppfølging av avtalen bestående av ordføreren og rådmannen i Søgne kommune og fylkesordføreren og fylkesrådmannen fra fylkeskommunen.

Søgne er nå fylkets fjerde største kommune med over 10.000 innbyggere og vokser sterkt. Ordfører Solveig Kjelland Larsen påpeker sterkt at Søgne fortsatt skal være ei bygd. Det er enighet om at det i fellesskap skal utarbeides en fagrapport omkring dette, hvor man spesielt ser på utviklingen av Tangvall sentrum og hva som skal til, eksempelvis tilføring av nye funksjoner, for at Tangvall sentrum skal bli et sterkere sentrum både for kommunens egne innbyggere og omlandet ellers. Fylkeskommunen tar første initiativ i saken og eventuelle utgifter deles mellom kommunen og fylkeskommunen.

Søgne kommune har ikke tatt stilling til framtidig veitrase for E-39 gjennom kommunen. Det gjelder både østover mot Kristiansand og vestover mot Mandal for firefelt motorvei innen kommunen.. Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om en overordnet veiutredning og koordinere denne med tilsvarende arbeid som skal i gang i Lindesnesregionen.

I avtaleutkastet legges det opp til flere samarbeidstemaer. Regionale småbåthavner er et av disse hvor det vil bli satt i gang et samarbeid for en analyse av muligheter fremover. Gang og sykkelveier og trafikksikkerhetstiltak er et annet område for både å tilrettelegge forbindelser til Kristiansand og på flere steder i kommunen. Innen kollektivtrafikk skal det utarbeides en rapport som skal foreligge første halvår 2010. Søgne gamle prestegård er Søgnes kulturelle møteplass. Det vil bli satt i gang et arbeid med å konkretisere innholdet i et samarbeid med forslag til hva fylkeskommunen skal bidra med innenfor økonomi og kompetanse for utviklingen av møteplassen. Det er også klart at fylkeskommunen vil støtte kommunen i planleggingen av nytt bibliotekbygg og gi økonomisk tilskudd til prosjektet med minimum 2 millioner kroner..

søgneFylkeskommunen har ved fylkeskonservatoren lagt ned midlertidig fredning av Ny-Hellesund som nasjonalt kulturminne og satt i gang prosessen med sikte på fredning. Fylkeskommunen vil samarbeide med Søgne kommune om gjennomføring av fredningen og tiltak som kan godkjennes i Ny-Hellesund innenfor de fredningsbestemmelser som blir vedtatt

Friluftsparken i Søgne omfatter i dag områdene rundt Hellevika, Romsvika og Donevann. Kommunen og fylkeskommunen vil samarbeide om utvikling av friluftsparken i Søgne med målsetting både å gjøre den større og bedre.

Søgne videregående skole skal videreutvikles til en ”grønn” nisjeskole med utgangspunkt i utdanningsprogrammet naturbruk. Tilbudet kombineres med programfag fra studiespesialisering med hovedvekt på natur og miljøfag. Det er enighet om å samarbeide om utvikling av skolen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2009 | Skriv ut siden