Fylkeskommunene får vedtakskompetanse i konsesjonssaker for kraftverk med installert kapasitet inntil 1 MW, og har i tillegg fått i oppgave å utarbeide regionale planer for små kraftverk. NVEs regionkontor skal stå for all saksbehandling fram til vedtak fattes.

Fylkeskommunen har anledning til både å endre NVEs tilråding om konsesjon/ikke konsesjon, og til å endre de forskjellige forutsetninger og vilkår som NVE har foreslått.

Behandlingen av saker som berører vernede vassdrag overføres ikke. Stortinget har forutsatt statlig kontroll med saker som berører verneinteresser av nasjonal interesse. Olje- og energidepartementet skal fortsatt være klageorgan for vedtak om mikro- og minikraftverk. Dermed ivaretas hensynet til en enhetlig forvaltning samtidig som nasjonale interesser ivaretas der disse blir berørt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2009 | Skriv ut siden