Vest-Agder har betydelige utfordringer når det gjelder folkehelse og levekår, uttrykkes det i forslag til Årsbudsjett 2010 og Økonomiplan for perioden 2010 til 2013. Dette er viktige tema i det regionale strategi- og utviklingsarbeidet. Fra 1.januar 2010 er folkehelsearbeid en lovpålagt del av fylkeskommunenes virksomhet. Det utarbeides nå en felles plan for folkehelse og levekår på Agder. Folkehelsearbeidet i Vest-Agder fokuserer på helsefremmende og forebyggende arbeid, og tar sikte på å redusere sosial ulikhet i helse.

Statistisk sentralbyrås levekårsindeks er satt sammen av indikatorer for sosialhjelp, dødelighet, andel uføre, andel som mottar attføringspenger, arbeidsledighet, andel som mottar overgangsstønad og andel med lav utdanning. Begge Agder-fylkene kommer dårlig ut på denne indeksen. De fleste kommuner og bydeler i Vest-Agder har dårligere score enn landsgjennomsnittet, men det er store forskjeller innen fylket.

Indeksen for 2008 viser som tidligere år, at Audnedal og Sirdal kommer bedre ut enn gjennomsnittet for landet. I følge indeksen finner en de dårligste levekårene i Songdalen, Mandal, Vennesla, Lindesnes og Lyngdal. Det er særlig antallet uførepensjonister og mottakere av attføringspenger som gjør at Vest-Agder kommer dårlig ut. Det er flere unge og kvinner som er uføre og stønadsmottakere sammenliknet med resten av landet. I perioden 2000-2008 er forandringene små for Vest-Agder sett under ett, men fylket kommer noe dårligere ut i 2008 sammenliknet med 2000. Bykommunene Kristiansand, Mandal og Flekkefjord, samt Kvinesdal, har bedret sin score på indeksen i forhold til i 2000.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2009 | Skriv ut siden