Vest-Agder fylke ligger omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder utslipp. I 2007 sto fylket for 2,3 prosent av landets totale utslipp. Innenfor Vest-Agder er det Kristiansand, Lyngdal og Farsund som skiller seg mest ut. Disse tre kommunene sto for totalt 67 prosent av utslippene i Vest-Agder i 2007. Dette henger i stor grad sammen med industribedriftene som ligger i disse kommunene. Det er altså industrien som er den største kilden til klimautslipp på Agder. Utslippene har blitt redusert de siste årene, og har sunket jevnt siden 2005. Vest-Agder er det fylket i Norge som har redusert utslippene sine mest siden 2005. Utslippene er redusert med 10 prosent, mens utslippene i hele landet har økt med 2,9 prosent.

Agder er en energiregion som kjennetegnes ved betydelig høyere energiproduksjon enn forbruk. Energiproduksjonen består i hovedsak av vannkraft, som i stor grad blir eksportert. Samtidig fins det stort potensial for ny produksjon bygd på fornybare energikilder i regionen.

Energibruken i Norge er økende. Dette henger i stor grad sammen med økt levestandard og økt industriell aktivitet. Landet som helhet hadde en økning i energibruken mellom 2005 og 2007 med mer enn 7 prosent Imidlertid var Vest-Agder ett av kun fire fylker med redusert energibruk i samme periode.

Forbruket kjennetegnes i Agder, som i resten av Norge, ved høy andel elektrisk kraft. Med 70 prosent andel energi fra elektrisitet, ligger Vest-Agder høyt over gjennomsnittet på 51 prosent av alle fylker.

Det er i ferd med å utvikle seg sterke nærings- og utdanningsmiljøer innen fornybar energi på Agder. Universitetet i Agder satser offensivt på dette feltet, og driver blant annet tverrfaglig forskning og utvikling innen hydrogenteknologi og materialer, bioenergi, solceller og deres anvendelser og vindmøller til havs. Også i privat næring satses det på forskning innenfor fornybar energi. Elkem Solar er et av eksemplene på dette.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden