Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø gikk onsdag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med fem millioner kroner til utbedringer på riksvei 45. Riksveien strekker seg fra Sinnes i Sirdal til Ålgaard i Rogaland. Det skal gjennomføres arbeider for totalt 134 millioner kroner. 104 milloner kroner skal finansieres med bompenger. Rogaland fylkeskommune dekker 25 millioner kroner. Det legges opp til at dagens bompengeordning som innbringer 13 millioner kroner per år i netto bompengeinntekter, forlenges i åtte år fra og med 2016 til og med 2023. Takster og rabattordninger videreføres på dagens nivå.

Riksvei 45 blir en stadig viktigere regional vei, spesielt i forhold til reiseliv og næringsutvikling. Den årlige trafikkveksten er betydelig.

I arbeidet med detaljplanlegging av prosjektet Øvstabø-Retland har en sett på mulighetene for å gjøre en mer omfattende utbedring i Hunnedalen, både forbi Øvstabø-Retland og videre nedover Hunnedalen. I en utbyggingspakke 1, som nå gjennomføres, er det kun avsatt midler til det aller dårligste partiet ved Øvstabø-Retland. Det gjenstår et dårlig parti på vegen mellom Giljatunnelen og Byrkjedalstunet som en ikke har fått med i Rv45 pakke 1 og som burde vært utbedret. Krysset mellom Rv45/Rv468/Fv975 på Sinnes er dårlig, spesielt på vinterstid og bør utbedres. For å få til bedre vinterdrift med færre stengninger er det behov for å gjøre tiltak som etablering av rasgrøft langs de mest rasutsatte partene blant annet ved Hunnevatn. I tillegg kommer enkle tiltak som vind-/snøskjerming.

Planen forutsetter en gjennomføringsperiode fra 2013 til 2023.

Fylkestinget sluttbehandler saken for Vest-Agder fylkeskommunes del 15. desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer