Lindesnes kommunestyre vedtok i november i fjor en reguleringsplan for E 39 mellom Fardal og Osestad Det ble samtidig vedtatt at man snarest skulle sette i gang arbeidet med en kommunedelplan for strekningen mellom Vigeland og Fardal. Statens Vegvesen har meldt fra til fylkeskommunen om oppstart av arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning og planprogram for ny E 39 mellom Vigeland og Fardal. Hensikten med planarbeidet er å få utbedret E 39 i dette området. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet oppstartsmeldingen onsdag ga utvalget et faglig råd om at planområdet bør utvides til å omfatte større arealer ved Vigeland. Det må til for å inkludere fremtidig busstopp og parkeringsareal til en ”park and ride”-løsning.

Det kjører rundt 5000 kjøretøyer daglig på strekningen. . En uvanlig høy andel - hele 19 prosent er

E-39 ved Vigeland
E-39 ved Vigeland
tungtrafikk. Veistrekningen er smal med dårlig kurvatur og det er tidvis dårlig fremkommelighet, spesielt vinterstid. Fylkeskommunens ser positivt på at planarbeidet er igangsatt.

Tiltakene vil kunne berøre områder med kulturhistorisk interesse. Det er derfor viktig at det gjennomføres arkeologiske undersøkelser i området. Dette kan gjøres når det er nærmere avklart hvilken trase som velges.

Langs E 39 er det viktig å legge til rette for økt kollektivbruk. Det bør derfor etableres en park and ride løsning ved E 39 på Vigeland. Det er ikke plass til dette innenfor dagens planavgrensing. Det gis derfor faglig råd om at planområdet bør utvides til å omfatte et større område ved Vigeland, for å kunne legge til rette for økt bruk av ekspress-, regionale og lokale busser. Det bør i tillegg legges til rette for gang- og sykkelløsning på de deler av strekningen der dette mangler i dag.

av admin, publisert 26. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer