Agderfylkene er en av i alt sju forskningsfondsregioner i Norge som ble oppnevnt tidligere i år. Som grunnlag for igangsetting av regionalt forskningsfond for Agder ble det våren 2009 utarbeidet en forsknings- og utviklingsstrategi for Agder. Arbeidet med avtaler og organisering av de aktiviteter som skal ivaretas er nå i ferd med å bli gjennomført. Det skal opprettes et fondsstyre og et sekretariat som skal ha ansvaret for driften av det regionale forskningsfond Agder. Vest-Agder fylkeskommune, vil dersom fylkestinget følger opp den tilrådningen fylkesutvalget ga i dag, delegere myndighet til å forvalte ordningen med regionale forskningsfond til Aust-Agder fylkeskommune og fondsstyret i samsvar med de bestemmelsene som gjelder for dette i kommuneloven.

Etablering av regionale forskningsfond er en del av forvaltningsreformen. Regionale forskningsfond vil være et sentralt virkemiddel for regional utvikling siden forskning og utvikling spiller en viktig rolle i utviklingen av kunnskapsbaserte næringer og offentlig sektor. For 2010 vil fondet i Agder få tildelt 13,2 mill kroner som skal tildeles prosjekter og til dekning av administrasjonskostnader.

Etableringen av regionale forskningsfond i Norge representerer et nytt virkemiddel for en utvikling av regionen. I forhold til nasjonale programmer gir dette Agderregionen større mulighet til å drive forsknings- og utviklingsarbeid med utgangspunkt i regionens egne muligheter og utfordringer. Det regionale forskningsfondet for Agder vil øke bruken, oppmerksomheten og forståelsen av forskning og utvikling som et viktig virkemiddel for utviklingen av næringsliv og offentlig sektor i Agderregionen. Videre kan fondet bidra til at ulike forskningsmiljø i Agder blir mer konkurransedyktig i forhold til nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsmidler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. desember 2009 | Skriv ut siden