Fylkestingsrepresentantene John Grindland (SP) og Silje Langøy (AP) har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen hvor de tar til orde for at brukere av TT-ordningen i Vest-Agder skal kunne benytte elektroniske betalingskort fremfor papirklippekort. Fylkesordføreren opplyste at Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder i dag er organisert slik at brukerne av ordningen får tilsendt papirklippekort og et personlig brukerkort fra fylkeskommunen. Klippekortet sendes ut ved hvert kvartalsskifte, og gjelder som betaling for et visst antall turer eller kilometer. -Fra hold innen drosjenæringen og enkelte brukerne har det ved flere anledninger blitt reist spørsmål om å gå over til elektroniske kort. Dette er etter hvert innført i mange fylker, men foreløpig altså ikke i hos oss, sa fylkesordføreren og viste til at i forbindelse med nye prisavtaler som fylkeskommunen nå inngår med transportørene, er det tatt inn et punkt om dette, og at samferdselsseksjonen vil prioritere dette arbeidet i begynnelsen av neste år.

-De fylkeskommunene som har elektroniske kort har alle, etter det jeg forstår, overlatt hele forvaltningen av transportordningen til Stavanger Taxisentral. Vår administrasjon har imidlertid ikke gått inn på dette, men avventet en situasjon hvor det er flere tilbydere av en slik ordning, sa Westermoen.

-Fylkeskommunen samarbeider med Sørlandet sykehus HF om en database over nøkkeltall for de drosjetjenestene begge parter kjøper. Som et ledd i dette samarbeidet har helseforetaket utarbeidet en dataløsning sammen med firma TDS -Transport Data System AS som muliggjør overføring av data direkte fra transportmidlet til en server i helseforetaket eller fylkeskommunen. Det foregår nå en forberedende diskusjon om fylkeskommunen bør benytte seg av en slik løsning for TT-transporten. Det nevnte selskapet kan i tilfelle levere elektroniske kort som brukerne kan anvende ved transportene, opplyste fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden