Audnedal kommune har på nytt sendt ut kommuneplan for Audnedal 2009-2020 til offentlig ettersyn da det er gjort endringer i utkastet. Endringene gjelder arealer til båtplasser ved Ytre Øydnevann nord for friluftsområdet Sundet og et areal til trialbane ved Brandsdal nord for Grindheim. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte onsdag at det er positivt til at det åpnes opp for trialbane og småbåtplasser i kommuneplanen. Utvalget peker imidlertid på en formell forutsetning om at det skal sikres i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel at områdene reguleres før det åpnes opp for tiltak eller bruk. Da forholdet til kulturminner og kulturmiljøer ikke er avklart vil fylkeskonservator komme tilbake til dette ved regulering eller enkeltsaksbehandling av saker innenfor områdene.

Arealet som foreslått avsatt til båtplasser i Ytre Øydnevann ligger i en bukt like nord for Sundet. Sundet er et populært friområde som er tilrettelagt for allmennheten. Det er påtenkt en promenade innenfor området som skal binde friluftsområdet sammen med omkringliggende bolig og fritidsbebyggelse. En slik promenade vil også kunne kanalisere gangtrafikken bort fra riksveien. Båtplassene er påtenkt kommunens egne kanoer og båter, samt eventuelle båter som skal kunne benyttes eller lånes av allmennheten. Båtplassene er også tenkt å ha en funksjon som gjestebrygge.

En trialbane vil kunne være et positivt tillegg til allerede eksisterende fritidsaktiviteter i Audnedal kommune. Fylkeskommunen anser ikke støy som et problem i forbindelse med trialbanen da det i konsekvensutredningen opplyses det om at det ikke bor folk i det aktuelle området på Bransdal.

av admin, publisert 10. desember 2009 | Skriv ut siden