Fylkeskommunen har mottatt forslag til kommunedelplan for Amfeneset fra Søgne kommune til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å avklare arealbruken i forbindelse med ønske om utbygging av bolig, hotell og utvidelse av eksisterende båthavn. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte i dag at det finner det uheldig at det åpnes opp for næringsområde for hotell og boligområde. Dette vil medføre store inngrep i 100-metersbeltet langs sjøen og vil endre landskapet innerst i Torvefjorden. Hovedutvalget reiser derfor, mot stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, innsigelse til det aktuelle næringsområdet for hotell og boliger.

Av saksfremlegget fra fylkeskommunens administrasjon fremgår det at fylkeskommunens nærings- og energiseksjon antar at de relativt store reiselivsanleggene Åros Camping og Trysnes Marina dekker behovet for overnatting og hotellvirksomhet i kommunen. Det påpekes at det bør satses videre på de nevnte reiselivsanleggene i stedet for å etablere et nytt hotell som kan bidra til å svekke de eksisterende.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden