Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag en melding fra Kvinesdal kommune om at det stares arbeid med å revidere kommunedelplanen for Knaben. Fylkespolitikerne er meget positive til dette. Da Kvinesdal kommune arbeidet med en oppdatering av planene for gruvebyen for få år siden ga fylkeskommunen råd om å stille planarbeidet i bero med sikte på å foreta nærmere utredninger og analyser i området. Dette ble gjort av hensyn til å sikre en best mulig og mest mulig gjennomtenkt utvikling av Knaben-området. Kommunen tok dette rådet til følge og det ble i perioden 2007-2008 gjennomført arbeid med en mulighetsstudie. Fylkeskommunen bidro faglig og økonomisk i planarbeidet.

Nå vil imidlertid Kvinesdal kommune starte opp igjen arbeidet med kommunedelplanen. Den vil ta for seg samme område som gjeldende kommunedelplan. I tillegg vil den bli utvidet til også å omfatte arealer vestover langs Knabeåna.

Av planprogrammet fremgår at formålet med planarbeidet er følgende:

  • Avklare rammer for utbygging av hytter, byggeskikk, trafikkavvikling/parkering og bruk av sanddeponiet innen Gruvebyen
  • Sikre kulturminner knyttet til Gruvebyen
  • Avklare muligheten for tilpasning av ny bebyggelse i området utenfor Gruvebyen samt se på atkomstmuligheter og tilgjengelighet til ski- og turløyper innen- og utenfor byggeområder
  • Tilrettelegge for videreutvikling av Knaben som attraktiv turistdestinasjon

Den nye kommunedelplanen vil gi rammer for videre reguleringsplanarbeid for selve Gruvebyen og ulike delområder ellers i området.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden