Fylkeskommunen har et stort antall parkeringsplasser i tilknytning til de videregående skolene og andre eiendommer. I tillegg leier fylkeskommunen parkeringsplasser i tilknytning til leide lokaler.

Saken om parkeringsavgift er aktualisert ved at det på Tangen videregående skole er i alt 63

Parkeringsautomat foran Fylkeshuset
Parkeringsautomat foran Fylkeshuset
parkeringsplasser for bil, 50 plasser for moped i kjeller og 180 plasser for sykkel, hovedsaklig i kjeller. Det bør tas stilling til prinsipper for bruk og betaling av disse plassene.

-Skolene bør ikke disponere parkeringsplasser mer enn strengt nødvendig for skolenes drift og tjenestelige behov. Det vil si plass for skolens egne biler og materiell og plasser for personell som har arbeidsreiser i løpet av arbeidsdagen, skriver fylkesrådmannen i saksdokumentet til politikerne.

Med dette som utgangspunkt er det klart at Tangen videregående skole ikke har behov for alle parkeringsplassene for bil. Kvadraturen skolesenter har også flere parkeringsplasser enn det er behov for i skolens drift, slik at det vil bli vurdert å innføre parkeringsavgift for noen av parkeringsplassene.

Fylkeskommunen målsetting om at færrest mulig skal bruke bil til og fra jobben tilsier at skolen bør utvise fleksibilitet ved bruk av parkeringsplasser, slik at den enkelte plass utnyttes av flest mulig. Fylkesrådmannen vil i dialog med de to skolenes ledelse avklare det reelle behovet.

Leieinntekten bør tilfalle fylkeskommunen som en del av inndekningen av driftskostnader av byggene. Leien bør fastsettes etter markedspris i de aktuelle områdene. Hvordan utleieforholdet skal administreres vil bli nærmere vurdert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. desember 2009 | Skriv ut siden