Eventuelle nedleggelser av stasjoner vil ikke skje uten forutgående avklaring med Samferdselsdepartementet. Departementet legger opp til at det skal gjøres en samlet helhetlig vurdering i saken.

Det fremgår av svaret at det omtalte sikkerhetskravet ikke er et nytt krav, men bare en omformulering av en tidligere forskrift utarbeidet av departementet. Likeledes påpekes det at tiltakene ikke er et pålagt tiltak av tilsynet, da Jernbaneverket selv kom med dokumentasjon om hvilke stasjoner som ikke tilfredsstiller forskriften. Departementet har ikke funnet grunnlag for å revurdere instruksen til tilsynet blant annet med bakgrunn i at kravene ikke er nye. Det vises også til at eventuelle forskriftsendringer allerede krever konsekvensutredning.

Jernbaneverket avholdt et møte 18. november hvor fylkeskommunen fikk informasjon og drøftet videre prosess når det gjelder utredning av stasjonsstruktur. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om brevet fra departementet og om at fylkeskommunens administrasjon vil komme tilbake med ytterligere informasjon til utvalget når formell henvendelse om videre samarbeid kommer fra Jernbaneverket. Administrasjonen er innstilt på at fylkekommunen skal være en aktiv part i et slikt samarbeid og vil også foreslå alternative tiltak til informasjon som kan nå ut til andre brukergrupper.

av admin, publisert 9. desember 2009 | Skriv ut siden