Nye skattetall fra Statistisk Sentralbyrå viser at kommunesektorens skattevekst i 2009 fortsatte å falle og er på 5,3 prosent ved utgangen av november. Dette er lavere enn årsprognosen fra Finansdepartementet. Veksten var på 7,7 prosent for kommuner og fylkeskommuner ved utgangen av september, 6,3 prosent ved utgangen av oktober og 5,3 prosent ved utgangen av november. Totalt er det kommet inn 127,5 milliarder kroner i skatt på formue og inntekt inklusive naturressursskatt i årets første måneder.

Den relativt sterke nedgangen i årets siste måneder har trolig ikke sammenheng med fall i de løpende skatteinntektene knyttet til i år, men er utslag av konsekvenser knyttet til likning/avregning for 2008. Både i inngangen for oktober og november skjer det forholdsvis store inn- og utbetaleringer som i år har gitt negative utslag i forhold til samme oppgjør knyttet til likning/avregning for 2007. For oktober ga dette seg som utslag i negativ skatteinngang både for kommuner og fylkeskommuner. I november 2009 kommer utslag blant annet knyttet til korrigerte fordelingstall for 2008. På landsbasis kan dette i november ha gitt et negativt bidrag på anslagsvis 2 milliarder for kommuner og fylkeskommuner.

Det er enda for tidlig å si hva skatteinngangen blir på årsbasis. Først må tallene for desember 2009 på plass. Dette er vanligvis en måned med begrenset skatteinngang, men den svinger en del fra om lag 2 til 2,5 milliarder kroner for kommunene og fylkeskommunene samlet. Hvis vi legger inn nullvekst i år, så tilsier det at årets inngang kan bli om lag en halv milliard kroner lavere enn det siste anslaget fra Finansdepartementet. Da oppnår man i år 99,6 prosent av budsjettert inngang fra Finansdepartementet.

Det har kommet inn 106.764 millioner kroner til kommunene og 20.745 millioner kroner til fylkeskommunene, henholdsvis 5,9 prosent vekst og 2,1 prosent vekst i løpet av de første 11 månedene i 2009 i forhold til i fjor. Tall ned på enkeltkommuner og fylker samt beregning av inntektsutjevning så langt i år, vises i vedlagte tabell.

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden