En helt fersk gjennomgang av sykefraværet i fylkeskommunen viser en gledelig utvikling. Mens sykefraværet nasjonalt øker går det ned i Vest-Agder fylkeskommune. Det legemeldte fraværet er nede på fem prosent - som er på 2005-nivået. Tall fra Agresso over det samlede fraværet, som også inkluderer egenmeldinger, har en svært positiv kurve. Den har dalt fra 6,58 prosent i første kvartal til 5,29 prosent i tredje kvartal. Fylkeskommunens mål har vært å ha et sykefravær under seks prosent.

En viktig årsak til den positive utviklingen er at sykefraværet er blitt satt på dagsorden. Arbeidsmiljøutvalg og verneombudene er sammen med flere andre aktører blitt aktivert og involvert. Et nøkkelord har vært oppfølging av den enkelte.

Personal og organisasjonsenheten vil fremover fortsette arbeidet med systematisk sykefraværsoppfølging i alle enheter gjennom forebyggende arbeid, tett oppfølging, tilrettelegging og dialog med de ansatte for å redusere sykefraværet ytterligere.

Personlig tror jeg at det lave fraværet bærer bud om at vi gjennomgående har et godt og inkluderende arbeidsmiljø på arbeidsplassene i fylkeskommunen.

.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. desember 2009 | Skriv ut siden