I august i fjor åpnet ny firefelts E18 fra Kristiansand til Grimstad. - For videre planlegging ny E18 fra Grimstad til Langangen i Telemark skal Statens vegvesen legge til grunn en løsing med utbygging av firefelts veg langs dagens trasé. Dette alternativet omfatter i hovedsak en utvidelse fra to til fire felt. På enkelte strekninger skal ny firefelts veg legges i en egen trasé. Dette opplyser samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at det nå er gjennomført ekstern kvalitetssikring og en utredning om valg av hovedløsing for videre planlegging av den 130 kilometer lange E18-strekningen Langangen – Grimstad, som er en viktig del av stamvegnettet i Sør-Norge.

- I første omgang skal det gjennomføres utbygging på strekningene Langangen – Dørdal og Tvedestrand – Arendal, i tråd med opplegget i Nasjonal transportplan 2010 – 2019. Den videre utbyggingen må fastsettes ut fra forhold som gjelder trafikkutvikling og lønnsomhet. Jeg har ellers bedt Vegdirektoratet om å ta hensyn til jordvernet i planleggingen av strekningen E18 Langangen – Grimstad, sier samferdselsministeren.

av admin, publisert 27. januar 2010 | Skriv ut siden