I et brev til fylkesordførerne Thore Westermoen og Laila Øygarden kommer fylkesmann Øystein Djupedal med et innspill vedrørende prosessen for å eventuelt slå sammen Aust- og Vest-Agder til ett fylke. Djupedal peker på at i mandatet til styringsgruppen som arbeider med å utrede saken inngår det å utrede: "Hvordan skal man fordele statens (fylkesmannen og NAV) og fylkeskommunens administrasjon?" -Jeg finner for ordens skyld å ville presisere følgende: Fylkeskommunene er fri til å utrede ulike løsninger for den fylkeskommunale virksomhet. Fylkeskommunen kan imidlertid ikke "fordele" statlige arbeidsplasser. Det er opp til staten selv å bestemme hvordan statlig virksomhet til en hver tid skal være organisert og lokalisert.

Djupedal viser blant annet til et brev fra kommunalministeren til Vest-Agder fylkeskommune fra mars i fjor. Brevet er skrevet i samråd med Fornyings- og administrasjonsdepartementet. -Det fremgår av brevet at det er først når de to fylkestingene eventuelt har gjort positive vedtak om å søkefylkessammenslutning, og Kommunal- og regionaldepartementet har besluttet å ta saken videre etter inndelingsloven, at en prosess om sammenslutning av de to fylkesmannsembetene er aktuell, skriver Djupedal.

Han konkluderer med at det på denne bakgrunn, derfor ikke på det nåværende tidspunkt, er grunnlag for å diskutere organisering og lokalisering av fylkesmannsembetene. -I en eventuell senere statlig prosess vil fylkesmennene gi sine synspunkter om organisering og lokalisering ut fra sitt ståsted som statens regionale representant i fylket. Vårt hovedperspektiv vil være best mulig oppgaveløsning, herunder muligheten for å virke til gagn og beste for fylket, skriver fylkesmannen i Aust-Agder..

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. januar 2010 | Skriv ut siden