Stastsråd Liv Signe Navarsete bekreftet i en spørretime i Stortinget like før jul at Samferdselsdepartementet arbeider med å avklare hvilke veiprosjekter som skal prioriteres for utredning fremover. Blant disse inngår prosjektet på E39 mellom Søgne og Ålgård. -Det vert arbeidd med sikte på ei avklaring så snart som mogleg på nyåret i 2010. Deretter vil det gå eit samla oppdragsbrev til Vegdirektoratet. Det ligg alt føre ei avklaring av at det skal gjennomførast KVU og KS1 for einskilde prosjekt, sa statsråden og viste til at det aktuelle E-39 prosjektet er blant disse.

-Når jeg får den bekreftelsen, kjenner jeg at det begynner å kjennes godt, sa stortingsrepresentant

Svein Harberg
Svein Harberg
Svein Harberg (H) fra Aust-Agder som reiste spørsmålet. Han fulgte opp med å be statsråden avklare sammensetningen av styringsgruppen for konseptvalgutredningen. -Styringsgruppene har vært veldig forskjellig sammensatt rundt om. Det har vært alt fra at fylkeskommunene har vært i førersetet til at de ikke har vært med i det hele tatt. Dette skaper litt usikkerhet rundt omkring i lokaldistriktene. Fylkeskommunen har oppgaver som regionalutvikler og er også nå blitt den store veiforvalteren. Så logikken tilsier at styringsgruppen for en konseptvalgutredning skal være bredt sammensatt. Mener statsråden det er naturlig å ta med fylkeskommuner og eventuelt kommuner i styringsgruppene, og vil hun i så fall gjøre grep for å sikre at dette blir praksis, spurte Harberg.

Liv Signe Navarsete svarte at som regional utvikler er det viktig at fylkeskommunen er med og kan legge premisser for lokale og regionale prosesser. -Så skal det leggjast opp ein prosess for dette arbeidet som eg som setjestatsråd synest det er vanskeleg å leggje premissane for. Men på generelt grunnlag vil eg seie – og det veit eg at eg kan seie òg på vegner av statsråd Meltveit Kleppa: Eg er oppteken av – og for heile Regjeringa sin del er me opptekne av – å inkludere det regionale nivået i dei regionale prosessane. Så på eit generelt grunnlag kan eg i alle fall seie at det er viktig at me har det gode samspelet som eg som samferdsleminister opplevde at eg hadde med fylkeskommunane i planleggingsarbeidet. Det er heilt avgjerande at både fylket og kommunen kjem inn på eit tidleg stadium og får vere med og leggje premissane. Eg trur det sparar oss for veldig mykje konflikt i ettertid, og at me får raskare og betre prosessar, svarte Navarsete som fungerende samferdselsminister.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. januar 2010 | Skriv ut siden