Nordisk kulturfond skal fremme kulturelt samar­beid mellom de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og de selvstyrte områdene Fær­øyene, Grønland og Åland. Dette gjelder kulturelt sam­arbeid både i og utenfor Nor­den. Fondet kan gi støtte innen mange ulike kunst- og kul­turområder og omfatter så vel profesjonelle som amatø­rer. Fondet gir bidrag til akti­viteter som preges av kvali­tet, nytenking, tilgjengelig­het og variasjon hvor både tradisjonelle og nye arbeids­former kan utvikles. Bidrag kan bevilges til for eksempel konferanser, kon­serter, turnéer, utstillinger og festivaler. Et prosjekt kan gjennomføres både i og uten for Norden. Les mer

Ulike fond og støtteordninger har som mål å styrke og fremme samar­beidsprosjekter innen ulike sektorer. Noen fond gjelder de nordiske land mens andre er ment å fremme felles prosjekter mellom de nordiske og bal­tiske landene. Fristene for å søke er nå klare.

Nordisk kulturfond har flere søknadsfrister per år. For søk­nader til og med 100 000 danske kroner gjelder føl­gende fem søknadsfrister i 2010:
1. februar
1. mars
1. april
1. september
1. oktober

For søknader over 100 000 danske kroner er det to søk­nadsfrister i 2010:
1. februar
1. september

Alle søknader skal sendes elektronisk via fondets hjem­meside. Prosjektet må ikke starte innen søknaden er ferdig behandlet. Dette tar ca to måneder etter søk­nadsfristens utløp. Mer om søknadsfrister og behand­lingstid finner du her

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden