Fylkesordfører Thore Westermoen ivrer for en sammenslåing av fylkene. Han uttalte at en gjennom å slå sammen Aust- og Vest-Agder vil oppnå bedre samhandling og økt koordinering samtidig som en får en region med større kraft og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. En vil få mindre byråkrati og mer tjenester -En stor enhet som er koordinert og samkjørt vil få større gjennomslagskraft.

-Som leder av Agderrådet skal jeg ikke mene noenting om en eventuell sammenslåing, sa Oddvar Skaiaa. I egenskap av fylkesvaraordører i Aust-Agder og som privatperson uttalte han allikevel at stemningen omkring en eventuell sammenslåing i Aust-Agder nå er noe endret siden forrige gang dette sto på dagsorden. Det er nok flere i Aust-Agder som nå ser positivt på dette. Vi må se å få gjennomført sammenslåingen raskest mulig, fastslo Skaiaa som privatperson.

Laila Øygarden karakteriserte Regionplanen for Agder som det viktigste som skal vedtas politisk i 2010. -Planen vil være førende for landsdelens politikere i arbeidet fremover for å heve landsdelen. Planen skal tenne oss slik at vi blir drivkrefter for utvikling av Sørlandet i årene som kommer, sa fylkesordføreren fra Aust-Agder. Agderrådsleder Skaiaa la på sin side vekt på at planen ikke bare blir en plan, men derimot et redskap som vil føre til handling og aktivitet.
Felles mål paneldebatt Westermoen, Øygarden og Skaiaa
Paneldebatten ble ledet av Marianne Rodvelt. Panedeltakere fra venstre Thore Westermoen, Laila Øygarden og Oddvar Skaiaa.

av admin, publisert 15. januar 2010 | Skriv ut siden

Fylkeskommunen mener det er uheldig at det åpnes for en bit for bit planlegging før den helhetlige avklaringen foreligger.

Det pågår og det blir til sammen meldt oppstart av fire store reguleringsplaner i vestre del av Vestre Havn. Planavgrensningene er overlappende. I tillegg pågår det et planarbeid for tankanleggene på Odderøya og på Kroodden.

Fylkeskommunen er opptatt av at området må ses i sammenheng mens kommunen ønsker å åpne for at det utarbeides planer for delområder. Hovedutvalget gjorde det under behandlingen av saken klart at fylkeskommunen er positiv til å delta i møter for å komme frem til avklaringer.

Saken skal til endelig behandling i fylkesutvalget 13. mars.