Nå er Årbok 2009 for Vest-Agder-museet Lista klar. Det er sjuende gang museet utgir en årbok. Årets bok er på 68 sider og spenner over et vidt register av tema. Den inneholder lokalhistoriske artikler fra både fagfolk og lokale entusiaster. Her er lesestoff som den lokalinteresserte kan fordype seg i. Mellem permene omtales blant annet et par artikler om bybrannen i Farsund 1901, museets amfibiefartøy "Fibus" som er 60 år, den vokale folkemusikken på Lista samt en stor artikkel om Hetland skole. -Vi har som alltid forsøkt å få til et variert produkt. Ulike bidragsytere er med på å skape denne variasjonen, sier museumsbestyrer Inge Eikeland til Farsunds Avis.

Boken er variert, rent geografisk med artikler som omhandler Farsund, Vanse og Listalandet.

Boken inneholder også et minneort over tidligere museumsbestyrer Samuel Watnee skrevet av journalist og forfatter Per Løvhaug. Årbokredaktør Inge Eikeland har fått fatt i manuset og satt det «på prent» igjen, ledsaget av et par bilder av Watnee. -Alle snakker om Samuel. Selv fikk jeg dessverre aldri oppleve ham. Men minnene om han lever. Vi syntes det var riktig og viktig å minnes tiårsdagen for hans død i årets årbok, sier Eikeland.
Boken er til salgs for 120 kroner
Årboken kan bestilles fra oss. (Porto kommer i tillegg).

av admin, publisert 13. januar 2010 | Skriv ut siden

Jernbaneverkets begrunnelse er at man vil prioritere investeringstiltak, herunder forlengelse av perronger og universell utforming til stasjoner med stort trafikkpotensiale og mener sporforlengelse ellers vil gå ut over arbeidet med universell utforming. På denne måten varsles en utredning av fremtidig stasjonsstruktur i det nasjonale jernbanenettet.

I Vest-Agder er det kun Kristiansand stasjon som har tilfredsstillende plattformlengde etter dagens krav og togmateriell. Tre stasjoner er under ombygging med frist inneværende år. Resterende stasjoner har ulike frister for utbedring. Flere av disse har færre reisende. Saken har stor betydning for togtilbudet i Vest-Agder og reiser dessuten viktige prinsipielle spørsmål knyttet til Jernbanetilsynets mandat og manglende avveining av tiltak ut fra behov, kostnad og nytte.

I henvendelsen til Samferdselsdepartementet vises det til en enstemmig uttalelse i fylkestinget i april om Jernbaneverkets handlingsprogram: hvor tinget støttet Jernbaneverket i at sikkerhetskrav og løsninger må ta utgangspunkt i helhetlige risiko- og sikkerhetsvurderinger for jernbanen. Samtidig forutsatte fylkestinget at nødvendige sikkerhetstiltak finansieres. Det ble understreket at det ikke er akseptabelt å søke dette løst ved å legge ned stasjoner. Stoppstrukturen er av svært stor betydning for betjening av dalførene i fylket. Fylkestinget krevde at stoppstrukturen blir beholdt i Vest-Agder.

Fylkeskommunen ber i henvendelsen Samferdselsdepartementet om å revurdere og endre sin instruks til Jernbanetilsynet. Det bør stilles krav til tilsynet om at det til grunn for virksomheten skal foreligge helhetlige vurderinger og prioritering av sikkerhetstiltak ut fra risiko og kost/nytte betraktninger på samme måte som for transportområdet for øvrig. Særnorske sikkerhetskrav er problematisk og bør unngås. Departementet anmodes om å be tilsynet på denne bakgrunn å foreta en gjennomgang og revisjon av sikkerhetsforskriftene.

Fylkeskommunen mener samferdselsdepartementet må ta ansvar for å sikre finansiering av de sikkerhetskrav som opprettholdes slik at togtilbudet til befolkningen ikke blir rammet.

Fylkeskommunen ønsker tilbakemelding på sin henvendelse og ber også Samferdselsdepartementet svare på om Jernbaneverket har mandat til i realiteten å legge ned stasjoner gjennom sine prioriteringer og ønsker om å frigjøre midler til andre formål enn pålagte sikkerhetskrav.