I sakspapirer fra 1891 står det at det ble bevilget  Kr. 4550 fra Amtkassen til "Reparation og Forbedringer paa Hovedveiene og de til samme hørende Broer m.v". Dermed kan vi slå fast at fylkeskommunen har en lang tradisjon for å vedlikeholde og passe på veier i fylket vårt. Fra 1. januar 2010 har Vest-Agder fylkeskommune igjen fått ansvar for de fleste veiene i fylket. Unntak er Europaveier og veier som går gjennom 3 eller flere fylker. Disse har staten fortsatt ansvar for. Sykling på vei ble også behørig debatert i Amtsthinget (fylkestinget) i 1891, under det som i referatet står som" Bestemmelser for Velocipedridning paa offentlig Landeveie".

Mens vi i dag er mest opptatt av sykkelstier ble det i 1891 diskutert regler for sykling. Trolig fordi dette var blitt en svært populær aktivitet som en så nødvendigheten av å få i litt mer ordnede former. Forslaget som ble enstemmig vedtatt, var et skriv fra sentrale myndigheter via Veidirektøren. I protokollen står det: " Efterat have diskutert Sagen, er Komiteen enstemmig af den Formening, at det afgivne Forslag i alt væsentlig egner sig til Vedtagelse, samt at Bestemmelserne bør gives som alminelig Lov underet for det hele Land."
Sykkeltur i Vest-Agder
Farlig vei eller bratt grøftekant var spesielt omtalt i veibestemmelsene for sykling da de ble innført i 1891 i Vest-Agder.
Bestemmelsene gikk blandt annet ut på å kreve at syklisten skulle "ride langsomt og iagttage yderste Forsiktighed samt i fornødent Fald stige af og skyve sin Maskin" dersom veien var smalere enn 3 meter eller der grøftekanten var spesielt bratt. 
I tillegg står det i paragraf 3: "Paa Varsel fra den Kjørende eller Ridende, og naar en Hest viser Tegn til Skræk, skal Velocipedrytteren skærpe sin Forsiktighed samt efter Omstendighederne stige af og være behjelpelig under Forbipasseringen."
Det står også at en syklist, skulle han kjøre forbi en kjørende eller ridende, så må kan varsle minst 2 ganger med 2 minutters mellomrom før han forsøker å overta. Dersom syklisten har gitt korrekt forvarsel og bilist eller ridende likevel ikke slipper syklisten forbi, kan det medføre " Mulkt efter nævnte Veilovsparagraf, medens Velocipedrytteren er berettiget til Forbipassage paa saadan Vis, som han selv maate finde passende, og den andre Part er ansvarlig for den Sade, som i dette Tilfælde maatte forvoldes, likegyldig hvem den rammer."
Til slutt står det at Kongen kan bestemme, "hvorvidt Volocipedridning paa Veistrækninger, hvor samme i særlig Grad ansees forbundet med Fare, skal være forbudt." Overtredelse av loven kunne bøtlegges med alt fra 2 til 50 kroner avhengig av alvolighetsgraden.
Dette var sak nr. 43 i 1891,for mennens som satt i Lister og Mandal Amt (tilsvarende fylkeskommunen i Vest-Agder i dag).

av Macdonald, Cheryl, publisert 4. januar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer