Med bakgrunn i ”Handlingsplan 2007 -2010-Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser” som regjeringen har vedtatt følger Miljøverndepartementet opp planen ved å etablere knutepunkter i samtlige av landets fylker. Dette er ett av flere tiltak for å gjennomføre handlingsplanen. Fylkesmennene er gitt i oppgave å nedsette styringsgrupper, samt peke på hvem som skal påta seg oppgaven som knutepunkt. For Aust-Agder og Vest Agder har de respektive fylkesmenn pekt på ”Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder” (OFA) som utførende ledd. I dag gikk fylkesutvalget inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal ta på seg oppgaven som knutepunkt i Vest-Agder. Fylkestinget fatter endelig vedtak 23. februar.

Vest-Agder fylkeskommune tar på seg arbeidsgiveransvaret for en treårig prosjektstilling som finansieres gjennom statlige tilskudd samt tildeling av skjønnsmidler fra fylkesmannen og eventuell tilleggsfinansiering fra Vest-Agder. Stillingen opprettes i bygg- og innkjøpsenheten i fylkesrådmannens stab Gjennomføring av oppgavene knyttet til knutepunktfunksjonen forutsettes gjennomført i nært samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune innenfor rammen av OFA samarbeidet.

Fylkesutvalget forutsetter at årlig statlig støtte til prosjektet blir på 600.000 kroner i treårsperioden.

De regionale knutepunktene skal være regionale kompetanseenheter. De skal bidra til å gjennomføre den overordnede målsetning ved å bistå med maler, innarbeide miljøkriterier i fellesavtaler og bistå ved enkeltkjøp. Knutepunktene skal også gjennomføre dialogkonferanser og kurs sammen med leverandører. De skal også gi et kurstilbud til politikere, ledere og innkjøpere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2010 | Skriv ut siden