Vest-Agder fylkeskommune har mottatt invitasjon fra Jernbaneverket til å delta i vurderinger omkring framtidig stasjonsstruktur langs jernbanenettet. Fylkeskommunen har svart positivt på henvendelsen. Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø ble i dag orientert om at Jernbaneverkets forslag vil bli lagt frem for politisk behandling og det vil bli sørget for at kommunene får anledning til å uttale seg i saken. Jernbaneverket vil legge arbeidet opp i to faser. Man ønsker å forsere utredning og vurdering knyttet til de stasjonene som har pålegg om utbedring med hensyn på plattformforlengelser i 2012. I Vest-Agder gjelder dette Nodeland og Marnardal stasjoner. For disse stasjonene har Jernbaneverket ambisjon om å presentere forslag med sikte på behandling i fylkestinget i juni 2010. For resterende stasjoner er ambisjonen å ha forslag klare for politisk behandling i fylkestinget i desember 2010.

I Vest-Agder er det krav til utbedring knyttet til plattformlengder på stasjonene Breland, Audnedal, Storekvina og Sira stasjoner innen 2019.
Jernbaneverkets gjennomgang av stasjonsstrukturen gjelder i utgangspunktet alle stasjoner i jernbanenettet og ikke bare de med krav til plattformlengder. Likevel ønsker Jernbaneverket nå å sikre seg at situasjonen avklares raskt for stasjoner med relativt kort frist for utbedringer.

togfrontFirmaet Civitas har på oppdrag fra Jernbaneverket gjennomført en analyse med gjennomgang av hele jernbanenettet med samfunnsøkonomiske vurderinger av et utvalg stasjoner. Jernbaneverket opplyser at Civitas vurderinger bygger på en del forenklede forutsetninger og at det er knyttet usikkerhet til deler av tallgrunnlaget for analysene. Jernbaneverket understreker at rapporten ikke gir noen fasit på hva som er hensiktsmessig stasjonsstruktur, men at den vil inngå som grunnlag for det videre arbeidet. Samferdselsadministrasjonen i fylkeskommunen er innstilt på å gjøre en innsats for å forbedre beslutningsgrunnlaget til Jernbaneverket gjennom blant annet korrigeringer til rapporten og bidrag i forhold til manglende relevante opplysninger og avveininger.

Jernbaneverket uttrykker vilje til å gjennomføre en ryddig prosess mot lokale og regionale politiske organer i denne saken, med nødvendige politiske avklaringer. Det understrekes at det er opp til fylkeskommunene å ta stilling til hvilken politisk behandling som ønskes og hvordan kommunene trekkes med i arbeidet.

av admin, publisert 3. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer