Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i dag enstemmig inn for at fylkestinget 23. februar skal vedta bygging av fastlandsforbindelse til Hidra i Flekkefjord som fylkesvei. Forbindelsen vil bli gjennom en undersjøisk tunnel. Den er planlagt å følge en undersjøisk rygg mellom Gule Odden på fastlandet og Launes på Hidra. Tunnelen blir cirka 3 205 meter lang. Kostnadsrammen for prosjektet er 343 millioner kroner i dagens kroneverdi. Finansieringen av prosjektet legges opp til å skje ved 200 millioner kroner gjennom fremtidig innsparte ferjetilskudd, 98 millioner kroner fra bompengeinnkreving, 37 millioner kroner i investeringsmidler fra Vest-Agder fylkeskommune og sju millioner kroner i tilskudd fra Flekkefjord kommune.

Tunnelen får en maksimal stigning på ti prosent på rettstrekningene opp fra bunnen og til begge sider. På grunn av skjerpede krav til tunnelsikkerhet, må stigningen reduseres til åtte prosent gjennom horisontalkurvene. Innskjerpningen av stigningskravet innebærer at tunnelen nå er forlenget med 330 meter i forhold til reguleringsplanforslaget som lå til grunn for kommunens og fylkeskommunens finanseringsvedtak fra 2006.


Tunnelen bygges som tofelts vei. Den blir kun tillatt for trafikk med motorkjøretøy på grunn av bredde, belysning og utrustning for øvrig. Totalbredden er 8,5 meter, hvor kjørefeltene utgjør 6,5 meter, mens skuldrene mot fjellveggen på hver side er én meter. Oppgradering for gang- og sykkeltrafikk ville ha medført svært store merkostnader.


Utenfor hver av tunnelmunningene skal det bygges ny vei i dagen på til sammen fem hundre meter. Dette for å kople tunnelen til dagens riksvei, og for å bygge de kryss og avkjørsler som er nødvendige for veiomleggingen. Tunnelpåhugget på Kvellandstrand er lagt tilstrekkelig langt øst til at reguleringsplanen ikke kommer i konflikt med et landskapsvernområde. På Hidra-siden opparbeides kryssområde med rundkjøring på en fylling av tunnelmasser i sjøen, like utenfor tunnelen.
av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer