Mange har ment mye om ett Agder i media i det siste. Få har gått til kjernen av debatten: Hvorfor ett Agder og hva er fordelene ved å slå sammen Aust-Agder og Vest-Agder fylker?


Fylkesvaraordfører, Toril Runden mener at:
Et samlet Agder betyr et sterkere Agder. Vi vil bli en mer interessant partner enten det gjelder andre regioner, staten eller EU. Vi blir Norges 6.største fylke og får som sådan en større tyngde inn mot det sentrale statlige beslutningsapparatet og de ulike sentrale partiorganisasjonene. Regionalpolitikk er et område hvor det internasjonale elementet er sentralt. Mange regioner i Europa står overfor samme typer utfordringer. Samarbeid på tvers av landegrenser om regionalpolitiske utfordringer kan gi nyttig læring, kompetanseutvikling og nettverksbygging, som er så viktig for utviklingen av Agder.

I dag må næringslivet, enten det dreier seg om enkelt bedrifter eller store klynger forholde seg til 2 administrasjoner og to sett med politikere. Det vil være enklere og mindre tidkrevende kun å forholde seg til ett sett. Næringslivet vårt vil få mindre byråkrati å forholde seg til.

Vi får økt folkestyre. Ordfører i Grimstad, Hans Antonsen sa nylig; «der vi i dag har en krattskog av komiteer, fond, miniregionråd og andre samarbeidsorganer som kompromisser seg frem til enstemmige beslutninger i prosesser som det er vanskelig å få fullt innsyn i. (..) I ett Agder kan et folkevalgt fylkesting ta flertallsavgjørelser der eliten i dag møysommelig forhandler seg fram til kompromisser, løsninger som dessverre lett blir middelmådige når alle medlemmer i samarbeidsorganene har vetorett.». Et åpent og mer effektivt demokrati vil være bra for Agder.

Flere av oppgavene våre stopper ikke ved fylkesgrensa. Samferdsel er et godt eksempel på det. Vi vil kunne yte bedre service når vi kan se regionen under ett.

Skolestrukturen går blant annet ut på å sørge for at regionen har det utdanningstilbudet som både elever og ikke minst næringslivet ønsker og trenger. En del fag er såpass smale at det å kunne se begge Agder-fylkene under ett, vil sikre et bedre tilbud. I tillegg slipper vi å operere med gjesteelever over fylkesgrensene. F. eks kan elever fra Hånes og Søm likegodt gå på videregående skole i Lillesand som Vågsbygd hvis de dermed får førstevalget sitt.

Vi får en felles handlingsplan for folkehelse i begge fylkeskommuner. Den blir et viktig dokument for å skape bedre levekår og helse til alle innbyggere. Den har gått veien gjennom to politiske systemer og hadde trolig kunne vært behandlet raskere om den kun skulle gjennom ett. Oppfølgingen av planen i form av konkrete tiltak i Agder, ville også blitt enklere og mer slagkraftig og effektivt.

Det historiske dokumentet ”Felles regionplan for Agder” har vært ute til høring og skal i løpet av 2010 vedtas av begge fylkestingene. Der stakes det ut en visjon for det Agder skal tilby sine innbyggere. I arbeidet med regionplan Agder 2020 er det valgt ut fem satsingsområder som det skal arbeides med. De fem områdene er klima, det gode liv, utdanning, kultur og kommunikasjon. Når Regionplanen er vedtatt har regionen en strategi som skal omsettes i konkret handling. Nettopp handling er viktig for Agder. Når vi bruker så mange krefter på å arbeide frem konsensus og avtaler, betyr det mindre energi og ressurser til tiltak for utvikling av Agder-regionen.

Mye har vært sagt om plassering av arbeidsplasser. Jeg skal ikke bagatellisere hva det kan bety for den enkelte medarbeider som får arbeidsplassen flyttet, men de aller fleste som jobber i de to fylkeskommunene jobber ved videregående skoler og tannklinikker. Disse vil ikke bli berørt. I administrasjonen vil reduksjonen i antall ansatte i stor grad skje gjennom naturlig avgang. Mange går nå rundt og er usikre på fremtiden. Ved eventuelle nyansettelse vil en vite sikkert hvor arbeidsstedet vil bli. Derfor bør ikke lokaliseringsargumentet være avgjørende for en sammenslutning. Det er et praktisk spørsmål som må finne sin løsning.Dessuten tror jeg at fylkeskommunen vil bli en mer interessant arbeidsplass når fagmiljøene blir større. Det vil gi flere muligheter for de ansatte og for bedre rekruttering. Trolig vil det også bli lettere å rekruttere politikere til fylkespolitikken når de får større sentral innflytelse.

Ved å slå sammen de to administrasjonene vil det anslagsvis kunne spares flere titalls millioner kroner. Penger som kan brukes til å utvikle hele landsdelen.

Ny veiutbygging har vist, og vil i fremtiden vise, at hele landsdelen blir «mindre». Avstand og reisetid blir kortere. Når dette «synker inn» hos innbyggerne, vil det å pendle bli vanligere og Agder vil fortsette å vokse sammen.

Jeg kunne nevnt flere argumenter. Jeg har ikke nevnt den felles identiteten som vi har i Agder, felles suksesser som E-18 utbygging og UiA, den positive innstillingen fra regjeringshold, fra politiske partier og andre samarbeidspartnere, til en sammenslutning Hvis vi bare blir enige lokalt.

Styringsgruppa, som ble opprettet av de to fylkestingene for å utrede en eventuell sammenslutning, vil presentere viktige temaer og problemstillinger, foreløpige del-konklusjoner og orientere om prosessen i ett stort møte 24. februar. Samtidig ønsker styringsgruppa kommentarer og synspunkter på spørsmålet om sammenslutning, herunder styringsgruppas foreløpige konklusjoner. Hit er kommunene, interesseorganisasjoner, regional stat og andre institusjoner invitert til felles samling om sammenslutningsspørsmålet.

Basert på de endelige konklusjonene fra styringsgruppa vil det blir opp til fylkestingene i Aust- og Vest-Agder å endelig beslutte om det blir en sammenslutning.

Argumentene for en sammenslutning er mange. Jeg håper med dette at flere nå kan ta et veloverveid valg i spørsmålet om sammenslutning av de to Agderfylkene.

Toril Runden(Ap)

Fylkesvaraordfører i Vest-Agder

av Macdonald, Cheryl, publisert 18. februar 2010 | Skriv ut siden