Fylkeskommunene på Agder har nå mottatt brev fra Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete om sammenslåingsprosessen. Hun svarer i brevet på innspill som er rettet til henne gjennom brev og møte på hennes kontor i januar i år. I brevet gir hun en lang redegjørelse for hvor mange stortingsmandater ett Agder vil kunne få uten å gi noen konkret garanti. Hun skriver videre at det må vurderes lokalt om det er hensiktsmessig å legge opp til en så stram tidsplan, men hun mener det lar seg gjennomføre. Dersom det skal gjennomføres en folkeavstemning ser hun det imidlertid som vanskelig å få til en sammenslåing innen 2012.

I brevet peker hun på at dersom fylkestingene vedtar å søke en sammenslåing mådepartement beslutte å ta saken videre etter inndelingsloven. I den sammenheng det et siktemål at fylkesmannsembetene slås sammen samtidig med fylkeskommunene. Tilsvarende gjelder for NAV.

For øvrig omfatter svaret redegjørelse for kompensasjon for omstillingskostnader og effektiviseringsgevinster.

Les brevet fra kommunalministeren her

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. februar 2010 | Skriv ut siden