Som ledd i utarbeidelsen av forslaget har det vært avholdt to seminarer, ett for fagfolk og ett for politikere, organisasjoner og enkeltpersoner. Det er også gjennomført en internettbasert spørreundersøkelse om transportvaner og sykling. Det kom 425 svar.

I høringsforslaget foreslås følgende flere resultatmål for Kristiansandsregionen for perioden fra (2010til 2017
-Sykkeltrafikken skal utgjøre minst ni prosent av alle reiser i 2013, og minst ti prosent i 2017
-Ti prosent årlig økning i sykkeltrafikken. Dette tilsvarer 40 prosent økning innen 2013 og 80 prosent økning innen 2017 (100 prosent økning innen 2019).
-Sammenhengende sykkelveinett innen 2017: Innen Kristiansand kommune samt mellom Kristiansand og sentrum i Vennesla, Songdalen og Søgne. Sentrale sykkelveier i Birkeland og Lillesand sentrum.
-80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.

Det skal satses på forbedring av hovedsykkelveinettet og bedre drift og vedlikehold av nettet og bedre tilrettelegging for syklister på arbeidsplasser. Det skal gjennomføres sykkelkampanjer. Sikkerheten for syklister skal bedres. All planlegging skal tilrettelegge for sykling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2010 | Skriv ut siden