Spillemidler til idrettsanlegg i kommunene fordeles fra Kultur- og kirkedepartementet til fylkeskommunene, som foretar saksbehandling av søknader og detaljfordeler midlene til de enkelte søkerne. Til grunn for fordeling mellom fylkene ligger et sett objektive kriterier. I februar 2009 etablerte departementet en arbeidsgruppe, kriteriegruppen, med mandat å vurdere gjeldende kriterier. Gruppen har gjennomført sitt arbeid i forhold til mandatet i løpet av året. Kriteriene er nå sendt ut på høring med svarfrist 15. mars.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. februar 2010 | Skriv ut siden