Det var stort engasjement da fylkestingene fra Vest- og Aust-Agder i et fellesmøte i Kristiansand denne uken drøftet Regionplan Agder 2020. Det har vært en bred prosess med rundt 80 personer involvert i utarbeidelsen av planen. Planen skal legge grunnlaget for økt samhandling slik at alle aktører som skal bidra til landsdelens utvikling fremover arbeider i felleskap mot samme mål. Nå går plansekretariatet gjennom alle innspill og ser hvordan disse eventuelt kan innarbeides i planteksten. Deretter vil en politisk styringsgruppe vedta det planutkastet. Det skal behandles av kommunestyrene i Arendal og Kristiansand, før det går til endelig behandling og vedtak i de to fylkestingene i april i år.

Planen rettes inn mot fem satsingsområder

  • KLIMA: Høye mål – lave utslipp
  • DET GODE LIVET: Agder for alle
  • UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap
  • KOMMUNIKASJON: De viktige vegvalgene
  • KULTUR: Opplevelser for livet

Fylkesordfører Thore Westermoen uttalte på fellesmøtet at det arbeidet som gjøres med enLaila Øygarden og Thore Westermoen veksler håndtrykk regionplan på Agder er et eksempel til etterfølgelse for andre fylker. -Det er meget bred og god forankring for planen. Mange har deltatt i utarbeidelsen og det er kommet inn hele 47 høringsinnspill. Styrken i vårt arbeid er at vi er mange partnere som samarbeider, som står sammen og får oppbakking fra alle aktører, sa Westermoen.

Også Aust-Agders fylkesordfører Laila Øygarden tilkjennega at hun er stolt over at vi i landsdelen har fått til å lage en felles regionplan. -Den er visjonær og god. Planen kommer til å være vårt styringsverktøy. Vi i fylkeskommunene og kommunene må ha et eierforhold til planen. Det viktigste fremover er å se på og ta vare på de mulighetene vi har, samtidig som vi utfordres på levekår. Jeg gleder meg til planen er ferdig så vi kan sette i gang jobben, sa Laila Øygarden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. februar 2010 | Skriv ut siden