Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at fylkesutvalget i neste møte 9. februar skal bevilge 250 000 kroner til gjennomføring av en opinionsundersøkelse i Agder. Gjennom undersøkelsen er målet å få innbyggernes syn på en eventuell fylkessammenslåing. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilsvarende beløp. Det skal sendes søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om delfinansiering med 100 000 kroner per fylkeskommune. Fylkesutvalget i Aust-Agder tar stilling til saken samtidig som fylkesutvalget i Vest-Agder den 9. februar.

Styringsgruppen som utreder fylkessammenslåing ønsker at det i vår gjennomføres en bred opinionsundersøkelse som kan gi et representativt bilde av innbyggernes oppfatninger av sammenslångsspørsmålet. Styringsgruppen mener at en opinionsundersøkelse vil styrke informasjonsgrunnlaget før fylkestingenes behandling av sammenslåingsspørsmålet. For å få et utvalg som sikrer at man kan ha utsagnskraft for alle delregioner i Agder, legges det opp til å innhente svar fra et utvalg på 2 000 innbyggere i hvert fylke. Det er tatt høyde for et utvalg på denne størrelsen i det beløpet som foreslås, totalt 500 000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. februar 2010 | Skriv ut siden