Mandal kommune og Fylkeskonservatoren deltar i det store nasjonale forskningsprosjektet om etterreformatorisk arkeologi. Prosjektet ”The post-medieval archaeological resource in and around Norwegian towns: heritage potential, protection and management” er finanisert gjennom Forskningsrådets Miljø 2015, et miljøforskningsprogram med hovedfinansiering fra Miljøverndepartementet.

I løpet av prosjektperioden skal man kartlegge og studere bevarte kulturlag fra 1600- og 1700-tallet i Mandal by.
Forskningsprosjektet ledes av Norsk institutt for kulturminneforskning. Andre partnere er NTNU, Riksantikvaren, det svenske Riksantikvariämbetet, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Høgskolen i Vestfold.
Gatebilde fra MandalProsjektet har som siktemål å bedre kunnskapen om og forvaltningen av urbane landskap og arkeologiske kulturlag fra denne perioden.
Mandal er valgt som studieområde fordi den er godt eksempel på de mange kystbyene som dukker opp i kildene som tettsteder med urban karakter i 1600- og 1700-årene, uten at man gjennom skriftlige kilder kan avgjøre hvor langt tilbake i tiden tettbebyggelsen går.
- Målet er å skaffe informasjon om byen og dens tidlige historie, særlig om dagliglivet til vanlige folk. Slik vil vi kunne se om de skriftlige kildene stemmer, og om vi kan tilføre ny kunnskap, forteller arkeolog Ann Monica Bueklev hos Fylkeskonservatoren.
Mandal bystyre vedtok sist uke å slutte seg til invitasjonen fra fylkeskommunen om et slikt samarbeid, som i sørlandsk sammenheng vil være et pionerprosjekt.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 8. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer