Foreløpige KOSTRA-tall viser samlet sett en klar forbedring i kommunenes resultat for 2009 sammenliknet med 2008. Resultatene i Vest-Agder er også klart bedre enn landssnittet. Statistisk sentralbyrå publiserte 15. mars ureviderte KOSTRA-tall for regnskapsåret 2009. Situasjonen for Vest-Agder kommunen viser en klar forbedring sammenliknet med 2008. Mens hele 9 kommuner rapporterte om negative netto driftresultat i 2008 er det kun Lindesnes kommune som rapporterer om negativt netto driftsresultat i 2009. Høyeste netto driftsresultat oppnår Åseral kommune med hele 21 prosent. Deretter kommer Audnedal kommune med et netto driftsresultat på 12,1 prosent.

Alle 15 kommuner har rapportert inn regnskapstall tidsnok til å komme med i Statistisk Sentralbyrås publisering av nøkkeltall. per 15. mars. Foreløpige regnskapstall og andre nøkkeltall om kommunenes tjenesteproduksjon for 2009 er tilgjengelig på Statistisk Sentralbyrås KOSTRA -nettside.
Flere finansielle nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder.

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og har som formål å samordne og effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse. Tall for kommunens prioriteringer, dekningsgrader, produktivitet og kvalitet innenfor det meste av tjenestetilbudet gjør det mulig å sammenlikne kommunen over tid og med andre kommuner.


Kilde Fylkesmannen i Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mars 2010 | Skriv ut siden