Fylkesutvalget bevilget tirsdag 250 000 kroner til nettverksprosjektet Klimapartner for 2010. Formålet med Klimapartner er å stimulere til miljøsatsing og -profilering hos sentrale og utviklingsdrivende aktører på Sørlandet, på en måte som næringslivet selv etterspør. Klima og miljø er i ferd med å bli et konkurranseelement i næringslivet, hvor det å redusere egne utslipp og/eller tilby varer og tjenester som gir mindre utslipp av klimagasser kan gi konkurransefortrinn. I tillegg kan selskapets klima-/miljøprofil påvirke omdømme, investeringsviljen til investorer, og underleverandørers priser.

Klimapartner har til nå vært ansett som en del av FN-byen Arendal. Å legge Klimapartner inn under FN-by prosjektet har til dels vært ansett som begrensende, fordi dette har vanskeliggjort rekruttering av nye medlemmer blant annet fra Vest-Agder. Klimapartner løsrives nå fra FN-by konseptet, og etableres som eget prosjekt for hele Agder.

Klimapartner er organisert som et nettverksprosjekt med 21 medlemmer fra privat og offentlig sektor. Disse organisasjonene har til sammen om lag 6000 ansatte og en omsetning på rundt 7 milliarder kroner.

Satsing på klima er et av fem hovedmål i Regionplan Agder 2020. Klimapartner er et prosjekt som kan representere en praktisk tilnærming til denne målsettingen og det kan bidra til å profilere Sørlandet som en grønn landsdel.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden