-Jeg ser klima- og miljøspørsmål som vår tids viktigste utfordringer. Disse må løses gjennom internasjonale avtaler og samarbeid, men løsningene ligger også i tiltak i nasjonalstatene og på lokalplan. Jeg er opptatt av kollektivtrafikk og dens rammevilkår, og ser disse inn i en helhetlig klima- og miljøpolitikk, sa fylkesvaraordfører Toril Runden i et innlegg på Vest-Agder Arbeiderpartis årsmøte i helgen. Hun henvendte seg direkte til statsminister Jens Stoltenberg som deltok på årsmøtet. -Du snakket om jernbanesatsing og det er veldig bra, for det trengs, men vi får ikke jernbane overalt, men buss kan vi få, påpekte Runden.

Runden viste til at det i de senere årene har det vært en sterk kostnadsøkning i bussbransjen med store økninger i drivstoffutgifter og nye, gode bransjeavtaler som sikrer de ansatte anstendige lønninger. - Tilskudd til kollektivtrafikk ligger i rammetilskuddet til fylkeskommunene. Disse blir regulert ut fra en lønns- og prisvekstberegning som for inneværende år er 3,4 prosent. Kollektivtrafikken har hatt en kostnadsvekst som går langt ut over det. I fjor var den opp mot åtte prosent og nivået ser ut til å vedvare.

Hun trakk også frem at gapet mellom kostnadsvekst og rammetilskudd blir større år for år og fastslo at dette står i motstrid til ønsket om en satsning på en miljø- og klimavennlig transport.

-Reduksjon av CO2 utslipp er en avgjørende faktor i arbeidet med å få til de nødvendige og viktige klimaendringene. Derfor må det foretas en gjennomgang av rammevilkårene for kollektivtrafikken, inklusive busstransport, helst i form av en Stortingsmelding, eller i det minste en grundig utredning, sa Runden.

Hun la vekt på at uansett må det legges mer penger inn til drift av kollektivtrafikk. -Nå er det en knallhard kamp mellom kollektivtrafikk og utdanning, og alle andre gode regionale utviklingstiltak – slik også hos oss i Vest-Agder. De siste årene har Vest-Agder fylkeskommune økt tilskuddene til kollektivtrafikk langt mer enn de mottatte rammeøkningene - opp mot ti prosent . Likevel oppleves ikke tilbudet som godt nok. Så derfor, i dette viktige arbeidet med å bedre klima, må regjeringen sørge for å gi kollektivtrafikken gode rammevilkår slik at den kan bidra til å nå de gode målene, avsluttet fylkesvaraordføreren sitt årsmøteinnlegg med.

av admin, publisert 9. mars 2010 | Skriv ut siden