KS er fornøyd med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sitt ønske om å se på nye finansieringsformer for økte investeringer i jernbane og veinett. Etter KS sin mening er det nåværende systemet for finansiering av samferdselssektoren uegnet for å nå målet om et effektivt, tilgjengelig og miljøvennlig transportsystem. Resultatet av bevilgninger som kommer stykkevis og delt over statsbudsjettet er klattvis utbygging av jernbane- og veinett, over altfor lang tid. -Derfor er det udelt positivt at samferdselsministeren nå åpner for flere finansieringsmuligheter, sier direktør for interessepolitikk Helge Eide i KS.

-Når veimyndighetene har brukt 25 år på E39 mellom Sandnes og Stavanger, samtidig som motorvei mellom Kristiansand og Grimstad ble bygget på tre år gjennom alternative finansieringsformer og samarbeid mellom offentlig og privat sektor, viser det at det er behov for nytenkning omkring måten samferdselsprosjekter blir realisert på, sier Eide.

I år fikk fylkeskommunene overført ansvar for 17 tusen km vei fra staten. Det betyr at fylkeskommunerer og kommuner har fått et langt større ansvar for veistandarden i Norge. Jernbaneverket, Statens Vegvesen og fylkeskommunene må som bane- og vegeiere gis større handlefrihet til å løse sine oppgaver. Investeringer må kunne finansieres ved en kombinasjon av egne midler og nødvendige låneopptak. Det bør etableres en ordning der staten stiller lånemidler til disposisjon for slike investeringer. I tillegg må det kunne hentes inn midler i markedet, skriver KS på organisasjonens nettside.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden