Da styringsgruppen, som arbeider med en anbefaling vedrørende en eventuell sammenslåing av agderfylkene, hadde gjennomført det en antok var gruppens siste møte i dag, viste det seg at det fortsatt ikke er oppnådd enighet. Fylkesordfører Thore Westermoen opplyste at det er spørsmålet om folkeavstemning som det er vanskelig å løse. Fra Vest-Agders side ble det under møtet stilt krav om at det ikke skal gjennomføres folkeavstemning om saken. Han gjorde det også klart at Vest-Agder vil strekke seg langt for å unngå folkeavstemning. Fra Aust-Agder side ville en i møtet ikke avgjøre spørsmålet om folkeavstemning. Det vil derfor bli avholdt et nytt møte i styringsgruppen fredag i neste uke. I mellomtiden skal det gjennomføres flere partimøter i Aust-Agder for å drøfte de vilkår som er presentert og om hva som blir løsningen på spørsmålet om folkeavstemning.

Westermoen gjorde det klart at en fra Vest-Agders side har presentert en løsning som Aust-Agder bør være veldig fornøyd med. –Vi setter som vilkår at det nå må bli en rask avklaring av saken. Det innebærer at fylkestingene i juni kan fatte de endelige politiske beslutningene for at saken kan sendes videre til statsapparatet for behandling med sikte på at ett Agder blir en realitet fra 1. januar 2012. Vi ser vi må ta hensyn både til de berørte ansatte og til det politiske arbeidet fremover, sa fylkesordføreren.

Det ble også opplyst at en ennå ikke har landet på en løsning av fordeling av arbeidsplasser. Det er imidlertid lagt opp til at fylkesmannen og fylkeskommunen skal ligge hvert sitt sted.

Videre er det klart at det vil bli gjennomført en opinionsundersøkelse.
Styringsgruppemøte om sammenslåingDet var stor medieinteresse rundt styringsgruppens møte som viste seg å ende i uenighet.

av admin, publisert 19. mars 2010 | Skriv ut siden