Regionplan Agder 2020. skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i Agder. Regionplan Agder 2020 er en plan for hele Agder. Den dekker ikke alle sider ved samfunnsutviklingen, men på en oversiktlig og kortfattet måte fokuseres det på de viktigste områdene som kan bidra til å utvikle felles ressurser og ulikheter som styrker landsdelen i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Gjennom uttrykte mål og strategier er det søkt å tydeliggjøre en helhetlig politisk plattform for viktige utviklingsprosjekter.

Følgende satsingsområder er valgt ut: klima, det gode liv, utdanning, kommunikasjon og kultur. Kriteriene for valg av satsingsområdene er basert på deres betydning for regional vekst og utvikling, og ut fra hvilke styrker og muligheter regionen besitter.

Regionplan Agder 2020 er en overordnet plan som forutsetter samarbeid og utnyttelse av regionens samlede ressurser for å utvikle en konkurransedyktig region. Planen setter mål og strategier for å nå målene. Den inneholder imidlertid ikke konkrete tiltak. Gjennomføring av planen er avhengig av forankring i fylkene og kommunene. Den skal videre gi grunnlag for senere fylkesdelplaner / regionale temaplaner, kommuneplaner og kommunedelplaner. De målene og strategiene planen inneholder, må konkretiseres i delmål og tiltak tilpasset hvert fylke og hver enkelte kommune.

av admin, publisert 29. april 2010 | Skriv ut siden