I en interpellasjon i fylkestinget onsdag spurte representanten Vidar Kleppe fra Demokratene om fylkesordfører Thore Westermoen vil foreta seg noe ovenfor EVA-senteret etter at senteret har ytt hjelp til gründere som vil lage hardporno. Fylkesordføreren opplyste at han har kontaktet EVA-senteret og fylkeskommunens næringsseksjon. Derfra har han mottatt svar om at EVA-senteret ikke har veiledet, veileder ikke eller vil ikke veilede etablerere som ønsker å produsere hardpornofilmer.

I svaret opplyses det at i den aktuelle saken oppfordret Innovasjon Norge Agder de to aktuelle etablererne til å ta kontakt med EVA-senteret for veiledning om etableringen av et filmselskap. På dette grunnlaget ble senteret bedt om å yte rådgiving. Henvendelsen ble imøtekommet på vanlig måte. 24. mars fikk de to etablererne møte en rådgiver, som da fikk opplyst at virksomheten ville dreie seg om produksjon av erotisk film. Rådgiveren behandlet etablererne på en seriøs måte og ga veiledning om bedriftsøkonomiske forhold og kriterier for økonomisk støtte/etablererstipend. Avslutningsvis anbefalte rådgiveren etablererne om å ta kontakt med Sørnorsk Filmsenter for blant annet faglig vurdering.

EVA senteret uttrykker videre i sitt svar til fylkesordføreren at senteret kjøper tjenester fraThore Westermoen, KrF, fylkesordfører eksterne konsulentselskap vedrørende rådgiving og kurs. Angjeldende bedriftsrådgiver sier dette om sine etiske retningslinjer: ”Mine retningslinjer rundt dette er som følger: ”….skal ikke medvirke i eller til prosjekter som strider mot norsk lov, den allmenne rettsoppfatning eller på andre måter er egnet til å så tvil om selskapets etiske ståsted, integritet og/eller kan medføre svekket omdømme for selskap eller konsulent”

Fylkesordfører Thore Westermoen svarte at han er tilfreds med at EVA-senteret ikke har gitt ytterligere oppfølging av denne etableringen, da den planlagte virksomheten etter hans skjønn kan stride mot ærbarhet og ellers må antas å falle utenfor det som et offentlig støtteapparat bør yte bistand til.

av admin, publisert 29. april 2010 | Skriv ut siden