Fylkestingene i begge Agder-fylkene har i denne måneden Regionplan Agder 2020 til endelig behandling. Da fylkesutvalget tirsdag behandlet planen anbefalte utvalget enstemmig at fylkestinget i Vest-Agder vedtar regionplanen. Den skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i Agder. Det er lagt opp til at Arendal kommune og Kristiansand kommune skal inviteres som likeverdige parter med fylkeskommunene i arbeidet med å følge opp planen. Agderrådets arbeidsutvalg gis, mot stemmene fra Fremskrittspartiets representanter, i oppdrag å legge frem forslag til oppfølging og gjennomføring av planen.

Det har vært en lang planprosess og bred høring av utkastet til Regionplan Agder 2020. Det er kommet inn en rekke høringsuttalelser til planen og det er bred tilslutning til planens innhold. Planforslaget er nå justert ved at mange av høringsinnspillene er innarbeidet i forslaget. Den politiske styringsgruppen for planarbeidet har anbefalt planforslaget slik det nå foreligger.

Regionplan Agder 2020 er en plan for hele Agder, by og bygd, kystområder og innland. Målsettingen har ikke vært å dekke alle sider ved samfunnsutviklingen, men på en oversiktlig og kortfattet måte fokusere på de viktigste områdene som kan bidra til å utvikle felles ressurser og ulikheter som styrker landsdelen i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Gjennom uttrykte mål og strategier er det søkt å tydeliggjøre en helhetlig politisk plattform for viktige utviklingsprosjekter.

På grunnlag av en bred prosess ble følgende satsingsområder valgt ut: Klima, Det gode liv, Utdanning, Kommunikasjon og Kultur. Kriteriene for valg av satsingsområdene var deres betydning for regional vekst og utvikling, og ut fra hvilke styrker og muligheter regionen besitter.

Regionplan Agder 2020 er en overordnet plan som forutsetter samarbeid og utnyttelse av regionens samlede ressurser for å utvikle en konkurransedyktig region. Planen setter mål og strategier for å nå målene, men inneholder ikke konkrete tiltak. Gjennomføring av planen er avhengig av forankring i fylkene og kommunene og skal gi grunnlag for senere fylkesdelplaner / Regionplan Agder logoregionale temaplaner, kommuneplaner og kommunedelplaner.

De målene og strategiene planen inneholder, må konkretiseres i delmål og tiltak tilpasset hvert fylke og hver enkelte kommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. april 2010 | Skriv ut siden