Fylkestinget behandlet i dag Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2009. Det regnskapsmessige resultatet ble på 64,5 millioner kroner. Det er det høyeste netto driftsresultatet for fjoråret blant landets fylkeskommuner. Bak resultatet ligger et mindreforbruk i de fylkeskommunale driftsenhetene i forhold til budsjetterte rammer. Samtidig kom fylkeskommunen bedre ut når det gjelder finanskostnader. Det positive resultatet skyldes også god økonomistyring på de aller fleste områder. I årsbudsjettet var det tatt sikte på et resultat i balanse.

Resultatet gjør at fylkeskommunen kan overføre rundt 44 millioner kroner av mindreforbruket til prosjekter i 2010. Samtidig tilføres det henimot 20 millioner kroner til fylkeskommunens disposisjonsfond.

Vest-Agder fylkeskommunes investeringsregnskap for 2009 viser at samlet finansieringsbehov var på 496 millioner kroner. Herav ble 477,8 millioner kroner benyttet til investeringer, 15,3 millioner kroner til utlån og kapitalinnskudd i selskaper og 2,9 millioner kroner til fondsavsetninger. Hovedtyngden av investeringsmidlene for 2009 ble benyttet til å finansiere den nye Tangen videregående skole i Kristiansand.

I årsregnskapet betegnes fylkeskommunens likviditet som tilfredsstillende. Gjeldsgraden økte i løpet av fjoråret og er nå på 62,2 prosent målt mot fylkeskommunens bruttoinntekter. Det er over landsgjennomsnittet for fylkeskommunene og det gjør Vest-Agder fylkeskommune svært sårbar for endringer i lånerente

av admin, publisert 27. april 2010 | Skriv ut siden