Bystyret i Mandal kommune har vedtatt å revidere både kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet fylkeskommunens høringsinnspill knyttet til arealdelen ble det vedtatt flere innspill. Innledningsvis ble det imidlertid gitt utrykk for at fylkeskommunen mener det er positivt at Mandal kommune reviderer kommuneplanen og at samfunns- og arealdelen vurderes i sammenheng.

I planprogrammet for revisjonen går det frem at kommunen ønsker å legge hovedvekten på flere tema. Blant disse inngår fremtidig E 39 med tilførselsveier, havne- og industribygging i området Strømsvika - Natoanlegget - Gismerøya, sikring av nedslagsfelt for drikkevann, jordvernhensyn i forhold til landbruksbebyggelse, energi- og klimatiltak, sjøområdene, gang- og sykkelveger som innarbeides i tråd med hovedplan for sammenhengende sykkelvegnett og rammer for spredt boligbygging. Planprogrammet omfatter årene fra 2010 til 2022.

Fylkeskommunen anbefaler at stedsutvikling av Mandal bysentrum tas inn som et hovedtema formandal torg revisjonen. Dette er også et tema i en samarbeidsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen.Videre anbefales kommunen å følge opp prosjektet ”Sykkelbyen Mandal” offensivt og innarbeide behov for nye gang- og sykkelveier i planen, herunder vurdere finansieringsordninger og rekkefølgekrav.

Hovedutvalget er fornøyd med at kommunen ser på muligheten for regionale båthavner i Mandal, og uttrykker at fylkeskommunen ønsker å bidra aktivt i arbeidet, slik det også fremgår i samarbeidsavtalen.

Når det gjelder utbygging rådes det til at områder for spredt boligbygging reduseres. Fylkeskommunen anbefaler at det i utgangspunktet legges inn byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen, langs Lonavassdraget og langs Mandalselva med tilhørende sidevassdrag. Kommunen bes om å vurdere å la kommuneplanen gjelde foran eldre reguleringsplaner som ikke er i tråd med de nasjonale føringene for bygging strandsonen.

Fylkeskommunen gir samtidig råd om at tillatt bruksareal settes til 100 kvadratmeter i hytteområder i 100-metersbeltet, og at en eventuell utvidelse innefor dette skal skje som tilbygg, fortrinnsvis i bakkant av eksisterende bebyggelse sett fra sjøen. Videre pekes det på at det bør lages bestemmelser som sikrer tilstrekkelige og gode leke- og oppholdsarealer for barn og unge ved nye utbygginger.

Fylkeskommunen påpeker at verneverdige kulturmiljøer må registreres og avmerkes som hensynssoner. Videre må de fredete kulturminnene som er kjent og registrert i den nasjonale kulturminnebasen Askeladden, markeres på plankartet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2010 | Skriv ut siden