Tidenes første fylkesdelplan for Lindesnesregionen ble vedtatt av fylkestinget i Vest-Agder i desember 2009. Regionplan Lindesnes 2009 foreligger nå i trykt utgave og på nett. Planen skal være et styringsdokument og arbeidsredskap for regionen, og har denne visjonen: Lindesnesregionen - et fyrtårn for framtida. Regionen oppleves som grenseløs, og kommunegrensene er aldri et problem for innbyggerne. Oppgaver løses i felleskap, på nyskapende måter

Planen er utarbeidet i løpet av en toårsperiode. Det har vært et nært samarbeid mellom Lindesnesrådet, de fem kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral, og Vest-Agder fylkeskommune.
Fire arbeidsgrupper, med politikere og fagfolk  fra de fem kommunene og fylkeskommunen, har levert materialet til de fire hovedkapitlene i planen: Menneskene, Naturressursene, Infrastrukturen og Det vi skal skape. Gjennom to breie arbeidskonferanser og en høringsrunde, kom andre instanser med innspill til den nye regionplanen.
Trykt utgave kan bestilles fra: Postmottak@vaf.no, eller fås ved henvendelse til kommunene i Lindesnesregionen.

av Reed, Lisbeth, publisert 7. april 2010 | Skriv ut siden