På et høringsmøte om en eventuell sammenslåing av Vest- og Aust-Agder i Kristiansand fredag innledet fire av de som har sittet i styringsgruppen for å utrede saken. Fylkesordfører Thore Westermoen, fylkesvarordførerne Oddvar Skaiaa og Toril Runden og opposisjonsleder Arne Thomassen redegjorde alle for hvorfor de deler styringsgruppens enstemmige tilrådning om å slå sammen fylkene. Arne Thomassen gikk imidlertid noe lenger da han også ikledde seg hatten som ordfører i Lillesand, og varslet et nytt innspill i prosessen i sin kommune. Han opplyste at det i mai vil bli fremmet en sak til kommunestyret med tilrådning om at, dersom det blir folkeavstemning om fylkessammenslåing, så vil Lillesand parallelt med den også ha en folkeavstemning om hvorvidt kommunen skal søke overgang til Vest-Agder.

I årene frem til 2020 skal Vest-Agder fylkeskommune bygge opp et beredskapsfond til veivedlikehold i størrelsesorden 40 millioner kroner gjennom årlige budsjettavsetninger. Det må lages egne retningslinjer for disponeringen av fondet. Det vedtok fylkestinget i dag som et av flere innspill da en sak om strategien for fylkeskommunens budsjettarbeid fremover sto på dagsorden. Fylkestinget uttrykker også i vedtaket at den forventede kostnadsøkningen på drift og vedlikehold av fylkesveier, samt innenfor vedlikehold av broer, tunneler og skredsikring, medfører behov for prioritering av standard og trafikk, og for økt budsjettramme til vedlikehold.

av admin, publisert 23. april 2010 | Skriv ut siden