Foreløpige tall for fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på om lag 2,2 milliarder kroner, eller 4,4 prosent av de samlede driftsinntektene i 2009. Brutto driftsresultat har økt betydelig i 2009 og ligger på omtrent 1,1 milliarder kroner, eller 2,3 prosent av driftsinntektene. Dette er en økning på 1,2 milliarder kroner fra 2008. Brutto driftsutgifter utgjorde om lag 47,4 milliarder kroner, mens brutto driftsinntekter var på om lag 48,5 milliarder kroner. Netto driftsresultat for fylkeskommunene sett under ett utgjorde vel 4,4 prosent av brutto driftsinntekter i 2009. Dette er en vesentlig økning fra 2,9 prosent i 2008. Resultatet gir fylkeskommunene en solid økonomi og økt handlefrihet, melder Statistisk Sentralbyrå.

Skatteinntektene ned med over tre prosent
Skatteinntjeninger og rammeoverføring står for størstedelen av inntektene i fylkeskommunene. I 2009 utgjorde disse om lag 73 prosent av brutto driftsinntekter. Det har vært en svak nedgang i skatteinntektene på om lag 3,3 prosent fra 2008 til 2009, mens rammeoverføringene har økt med om lag 1,5 prosent i den samme perioden.
Reduserte tannlegeutgifter
Fylkeskommunenes driftsutgifter til tannhelse har gått noe ned siden 2008, mens de andre områdene har opplevd en liten oppgang i driftsutgiftene i samme tidsrom.
145 millioner mer i avdragsutgifter
Fra 2008 til 2009 har finansinntektene gått ned med om lag 343 millioner kroner, eller om lag 45 prosent, til 421 millioner kroner. I samme periode har avdragsutgiftene økt med om lag 145 millioner kroner, eller 15 prosent, til om lag 1,1 milliarder kroner. Avdragsutgiftene har økt gradvis fra 2006 til 2009.
Sterk økning i avsetninger til fond
Investeringsnivået i fylkeskommunene har steget i hele perioden fra 2006 til 2009. Brutto investeringsutgifter i alt var på drøyt 6,6 milliarder kroner i 2009, en økning på mer enn 2,5 milliarder kroner siden 2006. I perioden fra 2006 til 2009 har over halvparten av fylkeskommunenes investeringer blitt finansiert med lånte midler. Økningen i bruk av lån har skjedd gradvis, fra omtrent 2,8 milliarder kroner i 2006 til i underkant av 5 milliarder kroner i 2009. Lånte midler finansierte omtrent 75 prosent av de samlede investeringsutgiftene i 2009, mot omtrent 69 prosent i 2006. Investeringsregnskapets inntekter, som består av tilskudd, refusjon og salg av realkapital, økte betydelig. Etter en oppgang på omtrent 560 millioner kroner fra 2008 til 2009 utgjorde disse inntektene omkring 890 millioner kroner totalt. I 2009 var underskudd før lån og avsetning omtrent 2,4 milliarder kroner, noe som er en svak nedgang på om lag 360 millioner kroner fra 2008. Siden 2006 har underskuddet økt med nesten 2 milliarder kroner. Nedgangen i underskuddet fra 2008 til 2009 skyldes blant annet tilskudd, refusjoner og salg av realkapital. I 2009 har fylkeskommunene avsatt store midler til senere bruk. I 2008 ble det brukt omkring 263 millioner kroner av oppsparte midler, mens avsetning til fond var på 1,4 milliarder kroner i 2009.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2010 | Skriv ut siden