Organisering og sammensetning av utredningsprosjektet for høyhastighetsbaner i Norge er klar. Prosjektet er bredt sammensatt og består av en rekke personer med nasjonal og internasjonal spisskompetanse på så vel jernbaneteknikk som prosjektledelse. Prosjektet eies av Jernbaneverket, og skal ledes av en ekstern prosjektleder, Tom R. Stillesby. Et internasjonalt ekspertpanel skal sikre høy faglig kvalitet over utredningene som skal være ferdige innen 1. februar 2012. Blant de aktuelle strekningene inngår Oslo- Kristiansand – Stavanger.

Styringsgruppen for prosjektet skal ledes av Jernbaneverkets plan- og utviklingsdirektør, Utredningsarbeidet, som har en budsjettramme på 50 millioner kroner, vil bestå av flere delprosjekter som blir utlyst som internasjonale anbudskonkurranser. I prosessen legges det opp til en åpen prosess med seminarer, høringer og med jevnlig rapportering til Samferdselsdepartementet.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger Foto Jernbaneverket
Jernbanedirektør Elisabeth Enger Foto Jernbaneverket
Utredningsarbeidet vil ha svært stor betydning for utviklingen av den framtidige jernbanen i Norge. – Konklusjonene vil danne et viktig grunnlag for debatten om jernbanens fremtid i Norge. Prosjektet må jobbe raskt, men jeg er helt trygg på at en så kompetent gruppe vil gå inn i problematikken både med den tyngde og fart som kreves, sier Elisabeth Enger, direktør i Jernbaneverket.

I rapporten som ekspertgruppen skal legge frem 1. februar 2012 skal følgende strekninger utredes som mulige høyhastighetskorridorer:
- Oslo - Bergen
- Oslo - Kristiansand-Stavanger
- Oslo - Trondheim
- Oslo - Gøteborg
- Oslo - Stockholm
- Bergen - Haugesund


av admin, publisert 29. april 2010 | Skriv ut siden