21 fagorganisajoner i Vest-Agder fylkeskommune avga før nasjonaldagen en felles høringsuttalelse til styringsgruppens utredning om ”Eventuell fylkessammenslåing Aust-Agder og Vest-Agder”. I motsetning til anbefalingen fra styringsgruppen går fagorganisasjonene inn for at fylkeskommunen og fylkesmannsembetet samlokaliseres dersom det blir et samlet Agder-fylke. Fagorganisasjonen uttaler videre at i det øyeblikk vedtak er fattet om folkeavstemning, må arbeidet med en handlingsplan for felles satsingsområder til den sammenslåtte fylkeskommunen starte opp. Dette for å ivareta kvaliteten på tjenestetilbudet. De uttaler også at arbeidstakernes organisasjoner må drøfte med arbeidsgiver alle forhold som innebærer usikkerhet for de ansatte på et tidligst mulig tidspunkt etter vedtak om folkeavstemning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mai 2010 | Skriv ut siden