Utbygging av Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter i Hægebostad har vært prosjektert og under utbygging siden 2005. Anlegget følger vedtatt plan for investering og ferdigstillelse ligger innenfor opprinnelig kalkyle. Tingparken IKS vil ferdigstille anlegget til juni 2011, forutsatt sluttfinansiering på tre millioner kroner fra fylkeskommunen. Fylkestinget vil 15. juni ta endelig stilling til finansieringssaken. Da den ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag gikk utvalget enstemmig inn for at fylkestinget skal bevilge de nødvendige investeringsmidlene.

Fylkeskommunen har allerede lagt inn betydelige beløp for å erverve og ruste opp Tingparken. Midlene det søkes om ligger innenfor opprinnelige kostnadsoverslag og investeringsprosjektet går etter planen. Hægebostad kommune har bevilget halvparten av de nødvendige resterende midlene. Totale kostnader for anlegget vil ende på 19,4 millioner kroner.

av admin, publisert 19. mai 2010 | Skriv ut siden